Leping: 3-2_2/4861-6/2016

Programmis:

Matkapäevadel väljasõit kell 9.00 lasteaia parklast.

Lapsele selga ilmastikule vastav riietus, vettpidav jope ja jalanõud (kummikud, sest rohi on märg), pähe kindlasti müts.

Lasteaeda jäävad ainult TIBU rühma lapsed – sõimerühm.

Päikest teile, päikest meile!

Kavandatavate tegevuste kirjeldus ja põhjendatus:

Alushariduse raamõppekavas olevad eesmärgid seoses looduse ja keskkonnaga on järgmised: kodu ja loodus on esimesed kunstikasvatajad. Loodusest saadud elamused on kunsti põhielemendid: tundmused, ilu. Looduses arenevad värvi-, vormi- ja helitaju. Looduse rütmid annavad ainet mõtlemiseks ja eneseväljendamiseks. Materjalitaju ja materjalide erinevad omadused: sile-kare; kõva-pehme; külm-soe; kuiv-märg. Eri materjalide traditsiooniline ja loov kasutamine. Eelpool nimetatust lähtub meie kindel teadmine, et parimaks arengukeskkonnaks on lapse jaoks loodus. Kuna laps on õppijana aktiivne tegutseja, siis usume, et Haljala Lasteaed Pesapuu  õppekava  peamiste eesmärkide saavutamiseks ongi parim viis õppimine looduses, sest looduskeskkond ja loodusvahendid võimaldavad tunnetada, kogeda, uurida, avastada ning tasakaalustada tänapäeva tehismaailma. Meie eesmärgiks on tagada, et koolimineku ajaks :
  * lapsel on kujunenud terviklik ja positiivne minapilt, ta on loov ja julge oma ideede avaldamisel
  * laps mõistab ümbritsevas keskkonnas toimuvat
  * laps on kehaliselt aktiivne ja tal on kujunenud arusaam tervise hoidmise tähtsusest.
Looduse tundmine ja mõistmine on loodusearmastuse eeltingimus, sest armastada võime ainult seda, mis on  meile tuttav ja meie vaimule omane. Eelnevalt õppe- kasvatustegevustes omandatud teadmisi kinnistav ühine matkapäev looduses on üks võimalus, kuidas aidata lapsel orienteeruda endas, ühiskonnas ja kultuuris, luua ettekujutus ümbritsevast maailmast, toetudes lapse loomulikule huvile tema ümber toimuva suhtes.
 
Projekti tulemuste kasutamine ning kaasnevad lisatulemused pärast projekti elluviimist:
 
Õppekäigul saadud kogemuste ja kaasatoodud materjalidega jätkatakse tööd lasteaias, rikastades seeläbi laste maailmapilti. Kindlasti mõjutab õppekäigul osalemine laste  keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Iga rühm teeb kokkuvõtte  toimunud õppekäigust. Oma muljeid saab jagada teiste rühmadega.
 
Mõju keskkonna arengukavade täitmisele:
 
Projekt toetab ja kinnistab Haljala Lasteaed Pesapuu õppekavas planeeritud teadmiste omandamist „Mina ja keskkond“ valdkonnas. Loodus – ja keskkonna teemade käsitus toimub süsteemipärase aastaaegade õpetamise kaudu, mis võimaldab tutvustada loodust  iseloomustavate rütmiliste muutustega. Aastaajaliste  muutuste vaatlemisel, õppekäikude läbiviimisel jne. hõlmatakse kogu looduslik kompleks - valgus, soojus, vesi ja maa, nende tähtsus loomade-, inimeste- ja looduse jaoks; elukooslused: mets, soo, raba, niit; eluks vajalikud tingimused (valgus, soojus, niiskus, muld, toitained mullas); loomade ja taimede kohastumine (kaitsevärvus, toitumissuhted, pesitsuse iseärasused jne.)

Projekt "Pesapuu õpib looduses" - Matk Viitnal 20.04.2016